دیدنی های ما

موزه ارتباطات با پانزده هزار متر مربع زیربنا ، تلاقی معماری و تاریخ فرهنگی

براساس پژوهش های علمی :

در کمترین حالت ، بازدید از موزه ، درک هنری کودکان را افزایش می دهد . کودکان موزه گرد ؛ تفکر انتقادی و مهارت های بردباری و همدلی را زودتر فرا میگیرند .

اطلاعات بازدید
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱۰)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱۱)
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۷)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۶)
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱۳)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۳)
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۵)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱)
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۴)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱۴)
موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۲)موزه پست و ارتباطات میدان مشق سردرباغ ملی (۱۲)